Regulamin usługi TubaPay

§1.Definicje

Agent agent ubezpieczeniowy lub osoba wykonująca czynności agencyjne w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2077),

Aplikacja aplikacja mobilna, dedykowana dla Agentów, dostępna w ramach TubaPay do inicjowania i obsługi płatności za pomocą Terminala wszystkimi rodzajami kart płatniczych; Aplikacja może być okresowo aktualizowana lub modyfikowana;

Bacca lub Usługodawca Bacca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4C, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, kapitał zakładowy: 7 984 400,00 zł, NIP: 95123347-14 oraz REGON: 142860439;

FDP First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 92, 00807 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120.150.500 zł, kapitał wpłacony: 120.150.500 zł, NIP: 526-02-10-429; która stanowi instytucję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013;

Klient podmiot, który dokonuje u Agenta zapłaty za zaoferowane mu przez

Agenta usługi/produkty;

Konto wyodrębniona część Portalu Internetowego dostępnego na stronie www.tubapay.pl przypisana do danego Agenta, do której uzyskuje on dostęp wyłącznie z użyciem identyfikatora i hasła po zarejestrowaniu oraz zweryfikowaniu Agenta przez Usługodawcę; Konto Agenta umożliwia zarządzanie swoimi danymi, sporządzanie raportów rozliczeniowych i dostęp do historii zainicjowanych przez TubaPay transakcji płatniczych;

Portal Internetowy oznacza dedykowaną Aplikacji platformę internetową, opracowaną, udostępnianą i administrowaną przez Bacca, dostępną pod adresem www.tubapay.pl;

TubaPay dedykowane dla Agentów rozwiązanie techniczne, na które składa się Aplikacja wraz z Portalem Internetowym, stworzone przez Bacca do obsługi płatności bezgotówkowych inicjowanych przez Klientów za pomocą wszystkich dostępnych na rynku polskim kart płatniczych przy wykorzystaniu Terminali, powiązane z systemem autoryzacyjnym FDP oraz umożliwiające sporządzanie raportów rozliczeniowych i dostęp do historii transakcji;

Usługa acquiringu usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, polegająca na umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez Agenta lub za jego pośrednictwem, kartą płatniczą Klienta, w szczególności na obsłudze autoryzacji, mająca na celu przekazanie odbiorcy końcowemu należnych środków;

Usługi TubaPay Aplikacja i Konto Agenta;

Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia Usług TubaPay;

Terminal urządzenie elektroniczne lub zestaw urządzeń umożliwiających akceptację wszystkich rodzajów kart płatniczych lub świadczenie usług udostępnione Agentowi przez Bacca na podstawie Umowy;

Umowa umowa zawarta pomiędzy Bacca a agencją lub multigencją w ramach której działa Agent dotycząca współpracy w zakresie świadczenia usług TubaPay;

Umowa z FDP umowa o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem Terminala POS zawierana przez akceptanta w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych a FDP w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem Terminala;

Użytkownik zweryfikowany przez BaccaAgent, który będzie upoważniony przez Bacca do korzystania z TubaPay na zasadach określonych w Regulaminie w celu skorzystania z Usług acquieringu przy udziale FDP.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania z udostępnianych przez Bacca Usług TubaPay umożliwiających Agentowi przyjmowanie środków pieniężnych od Klientów za usługi lub produkty nabyte na podstawie umów zawartych z Klientem przez Agenta.
 2. Korzystanie z Aplikacji i Konta TubaPay jest bezpłatne. Użytkownicy TubaPay ponoszą ewentualne koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, konieczne do skorzystania z TubaPay w wysokości określonej zgodnie z cennikiem obowiązującym u danego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Aplikacji po jej zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym przez Użytkownika oraz w każdym czasie na Portalu Internetowym w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3. Usługi TubaPay

 1. Usługi TubaPay polegają na udostępnieniu Użytkownikom Aplikacji i Portalu Internetowego TubaPay w celu umożliwienia realizowania przez Klientów płatności wszystkimi kartami płatniczymi za pośrednictwem FDP na zasadach określonych w Umowie z FDP.
 2. W ramach Usługi TubaPay Usługodawca:
  1. umożliwia założenie przez zweryfikowanego Agenta Konta w Portalu Internetowym; Konto Agenta pozwala na zarządzanie danymi Agenta, generowanie kodów płatności (kodów QR), sporządzanie raportów rozliczeniowych i dostęp do historii transakcji wykonanych przy użyciu TubaPay;
  2. umożliwia zainstalowanie na urządzeniu mobilnym posiadanym przez Agenta Aplikacji umożliwiającej dokończenie procesu rejestracji Użytkownika, skanowanie kodów QR, komunikację z Terminalem oraz wysyłkę raportu transakcji w celu zrealizowania płatności bezgotówkowej Klienta przy udziale FDP;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi TubaPay, stosownie do warunków i możliwości technicznych oraz posiadanych uprawnień z wyłączeniem zmiany zakresu praw i obowiązków Użytkowników.
 4. Usługodawca jest uprawniony do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi TubaPay w całości lub w części w przypadku: (i) prowadzenia niezbędnych prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilności świadczenia Usług TubaPay, (ii) w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, (iii) na potrzeby napraw, konserwacji, usunięcia nieprawidłowości, wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i rozbudowy Aplikacji lub Portalu Internetowego. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Usługodawca będzie informował Użytkowników o zawieszeniu Usług z odpowiednim wyprzedzeniem.

§4. Rejestracja i korzystanie z Usługi TubaPay

 1. W celu korzystania z Usługi TubaPay niezbędne jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Portalu Internetowym w celu: (i) weryfikacji posiadania przez potencjalnego Użytkownika statusu Agenta; (ii) założenia Konta Agenta w Portalu Internetowym (iii) zawarcia przez agencję lub muliagencję, w ramach której działa Agent Umowy, lub posiadanie kodu zaproszenia do Usługi TubaPay wygenerowanego przez uprawnionego Użytkownika, który dokonał ww. czynności,zaakceptowanie warunków Regulaminu;
 1. posiadanie Terminala płatniczego oraz posiadanie statusu strony lub statusu podmiotu objętego Umową z FDP;
 2. zainstalowanie Aplikacji mobilnej TubaPay na urządzeniu mobilnym Użytkownika oraz zalogowanie do Usługi TubaPay na urządzeniu mobilnym;
 3. sparowania po Bluetooth telefonu Użytkownika z Terminalem zgodnie z instrukcją dołączoną do Terminala;
 1. Po zweryfikowaniu Agenta generowane jest Konto dla Użytkownika i udostępniane Użytkownikowi z ustanowionym przez Użytkownika hasłem. Użytkownik zobowiązany jest zachować swoje hasło w poufności oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem go innym osobom.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi TubaPay drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Bacca następuje z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkowania w Aplikacji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu poprzez odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika lub usunięcie Konta Agenta w Portalu Internetowym.
 3. W celu korzystania z Usług TubaPay konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. w zakresie korzystania z Portalu Internetowego:
   1. komputer podłączony do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  2. w zakresie korzystania z Aplikacji:
   1. urządzenie mobilne wyposażone w:
    • system android w wersji 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, lub 8.0,
    • moduł bluetooth 0 lub nowszy celem połączenia (sparowania) z Terminalem, funkcję tetheringu przez łącze bluetooth,
    • dostęp do internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi lub połączenie mobilne (LTE) celem komunikacji aplikacji z zewnętrznymi serwerami oraz dostarczenia łącza dla Terminala,
    • aparat z przodu urządzenia, umożliwiający Użytkownikowi wykonanie zdjęcia własnej osoby z jednoczesnym podglądem w czasie rzeczywistym,
    • aparat z tyłu urządzenia, umożliwiający Użytkownikowi skanowanie otoczenia w poszukiwaniu kodów QR z podglądem w czasie rzeczywistym;
 1. Agent jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Usługi TubaPay zgodnie z prawem, Umową, Umową z FDP oraz Regulaminem, w tym nieużywania TubaPay w sposób, który narusza dobre obyczaje lub prawa osób trzecich;
  2. korzystania z Usługi TubaPay w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla

Usługodawcy i z poszanowaniem przysługujących im praw;

 1. korzystania z Usługi TubaPay wyłącznie w zakresie prowadzenia działalności zarejestrowanej w Portalu TubaPay oraz w zakresie płatności zintegrowanych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych;
 2. niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 h) informować Usługodawcę o wszelkich przypadkach nieuprawnionego dostępu do jego Konta, Aplikacji, nieautoryzowanych i podejrzanych płatnościach, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. odmówić przyjęcia płatności za pomocą TubaPay, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że dana karta płatnicza jest wykorzystywana przez osobę nieuprawnioną lub płatność jest dokonywana niezgodnie z obowiązującym prawem;
 4. podawania w ramach Usługi TubaPay danych prawdziwych, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich oraz niezwłocznego (nie później niż w terminach 7 dni) informowania Usługodawcy i aktualizowania w ramach Konta swoich danych dotyczących przedmiotu działalności, formy prawnej, adresu, danych osobowych;
 5. powstrzymania się od dalszego sublicencjonowania, wynajmowania, oddawania w leasing lub w inny sposób udostępniania za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia którejkolwiek części Usługi TubaPay;
 6. powstrzymania się od korzystania z Usługi TubaPay w sposób, który może narazić Usługodawcę lub FDP na jakąkolwiek szkodę, w tym niedopełnienie obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innych ustawowych obowiązków;
 7. powstrzymania się od działań mających na celu poznanie fragmentów lub całości kodów źródłowych TubaPay; modyfikacji TubaPay, w tym udostępnionego przez Usługodawcę oprogramowania;
 8. wykonywania we własnym zakresie, poza środowiskiem TubaPay, kopii zapasowych danych zapisanych w Portalu Internetowym w celu ochrony ich przed utratą;
 9. codziennego, o ile danego dnia dokonane zostaną płatności przy użyciu TubaPay, wywoływania w Aplikacji funkcji raportowania transakcji z Terminala celem sfinalizowania płatności Klientów.

§5. Własność intelektualna

 1. Nazwa oraz wszelkie prawa własności, w tym prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej dotyczące TubaPay przysługują Bacca.
 2. Bacca niniejszym udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na: (i) korzystanie z TubaPay w formie kodu wynikowego na dowolnym urządzeniu mobilnym, wyłącznie w celu korzystania z Usługi TubaPay oraz (ii) pobrania TubaPay do pamięci tymczasowej lub pamięci trwałej urządzenia.
 3. Użytkownik nie może osobiście, ani za pomocą osoby trzeciej, demontować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć utworów pochodnych na podstawie całości lub części oprogramowania TubaPay, za wyjątkiem sytuacji, dozwolonych przepisami prawa, w których takie działania nie mogą zostać zabronione, ponieważ są one niezbędne do osiągnięcia współdziałania oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz pod warunkiem, że informacje uzyskane przez Użytkownika podczas takich działań: (i) są wykorzystywane wyłącznie dla celów osiągnięcia współdziałania oprogramowania z innym oprogramowaniem; oraz (ii) nie są niepotrzebnie ujawniane ani przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody Bacca jakiejkolwiek osobie trzeciej; oraz (iii) nie są wykorzystywane do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania istotnie podobnego do oprogramowania TubaPay.
 4. TubaPay, tubapay.pl, Bacca są znakami towarowymi lub usługowymi oraz domenami należącymi do Bacca i nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich w żaden sposób, który może być mylący dla klientów i potencjalnych klientów ani w żaden sposób na szkodę, w tym szkody wizerunkowe Bacca lub Usług TubaPay.
 5. Znaki określone w ust. 4 mogą być wykorzystywane przez Agenta wyłącznie w zakresie określonym poniżej. Bacca udziela Agentowi bezpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do używania znaku TubaPay w celu korzystania z Usługi TubaPay zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Agent nie jest uprawniony, bez wyraźnej zgody Bacca udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, do sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia prac z wykorzystaniem materiałów lub treści udostępnionych przez Bacca w związku z TubaPay.
 7. Licencja i prawa przyznane na mocy niniejszego paragrafu 5 zostały przyznane na czas obowiązywania korzystania przez Agenta z Usługi TubaPay.

§6. Odpowiedzialność

 1. Bacca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wygenerowanie kodu QR do płatności, w szczególności zawierającego dane akceptanta płatności zgodne ze schematem działania TubaPay.
 2. Bacca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie kodu QR przez Agenta.
 3. Bacca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemów i procesów rozliczeniowych FDP.Bacca nie ponosi odpowiedzialności za niesfinalizowanie płatności TubaPay wskutek niewykonania przez Agenta czynności rozliczenia transakcji w Aplikacji TubaPay.
 4. Jako, że Bacca nie jest stroną umowy pomiędzy Agentem a Klientem, ani umowy pomiędzy Klientem a FDP, nie odpowiada za należyte wykonanie wzajemnych zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów.
 5. Agent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, opłat, kar oraz innych kosztów poniesionych przez Bacca w związku z naruszeniem przez niego postanowień Umowy, Regulaminu lub Umowy z FDP.
 6. Odpowiedzialność Bacca jako Usługodawcy za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, utratę wizerunku, wynikające lub związane z wykonywaniem przez Bacca (lub osoby, za które odpowiada) zobowiązań wynikających z Umowy oraz Regulaminu jest wyłączona.
 7. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności TubaPay z wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi TubaPay, sprzętem i systemem teleinformatycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: (i) problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Agent, a które uniemożliwiają mu korzystanie z TubaPay; (ii) utratę, w ramach Konta, jakichkolwiek danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy; (iii) niedostępność TubaPay z powodu siły wyższej; (iv) treść reklam zamieszczanych w Portalu Internetowym przez podmioty trzecie.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w zakresie dotyczącym TubaPay mogą być składane na adres: Bacca Sp. z o.o., al. KEN 18/4c, 02-797 Warszawa lub adres e-mail: kontakt@tubapay.pl z dopiskiem „REKLAMACJA„. W celu usprawnienia rozpatrywania reklamacji, zgłoszenia zawierać powinny co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę firmy Użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądań wobec Bacca.
 2. Bacca potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie reklamacji i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania lub uzupełnienia o żądane informacje lub dokumenty.
 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej lub mailowej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, o ile Użytkownik złożył wniosek o mailowe rozpatrzenie reklamacji.
 4. W skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, Usługodawca: (i) powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o przyczynach opóźnienia; (ii) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; (iii) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8. Dane osobowe

 1. Podanie przez Agenta lub potencjalnego Użytkownika danych osobowych w procesie rejestracji i w toku korzystania z Usług TubaPay jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania informacji i korzystania z Usług TubaPay.
 2. Bacca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie: danych o Użytkowniku (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, zdjęcie lub skan dokumentu tożsamości, zdjęcie Użytkownika wyłącznie w celach, na które Użytkownik wyraził zgodę i/lub związanych z wykonaniem Umowy, to jest w celu korzystania z TubaPay.
 3. Administratorem podanych przez Agenta lub potencjalnego Użytkownika danych osobowych jest Bacca. Jeśli będzie to konieczne dla świadczenie Usług TubaPay i wykonania Umowy, dane osobowe Agenta zostaną przekazane także: (i) osobom upoważnionym przez administratora – ich pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych Użytkowników, aby wykonywać swoje obowiązki związane ze świadczeniem Usług TubaPay; (ii) innym odbiorcom danych takim jak profesjonalni doradcy, którym Usługodawca zleci wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem TubaPay. Bacca zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed ich przypadkową utratą, nadużyciem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich prostowania , ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego dane są niewłaściwie wykorzystywane lub chronione ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane osobowe Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników będą przetwarzane na podstawie ich zgody lub Umowy przez okres korzystania z Usługi TubaPay oraz w czasie, w którym Użytkownik będzie mógł zgłosić reklamację związane z korzystaniem z TubaPay oraz inne roszczenia z tym związane.
 6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: kontakt@tubapay.pl.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Bacca może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie wyłącznie z ważnych powodów, za które uznaje się uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych wpływających na prowadzoną przez Bacca działalność, lub ważne względy organizacyjne lub technologiczne, wpływające na warunki świadczonej Usługi.
 2. Bacca zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu najpóźniej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany, Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Usług, zlecając ich dezaktywację.
 3. Językiem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawartej na podstawie niniejszego regulaminu oraz językiem porozumiewania się przez Bacca z Użytkownikiem jest język polski.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-06-15.