Regulamin świadczenia usług Tubapay

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • zasady zawarcia umowy pożyczki lub innej umowy znajdującej się w ofercie TubaPay;
  • zasady działania serwisu internetowego;
  • zasady na jakich TubaPay udostępnia klientom możliwość dokonywania spłat należności wobec TubaPay;
  • zasady weryfikacji w BIG i BIK osoby zainteresowanej umową pożyczki lub inną umową znajdującą się w ofercie TubaPay;
  • warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego;
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://tubapay-test.bacca.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-tubapay
  Klienci mają w każdym czasie bezpłatną możliwość odtworzenia, utrwalenia, zapisania i wydrukowania Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 3. Usługi świadczone przez TubaPay drogą elektroniczną obejmują możliwość składania wniosku w serwisie internetowym lub dokonywania przez klienta innych czynności w serwisie internetowym, w tym w szczególności składanie przez klienta oświadczeń woli w postaci elektronicznej o zawarciu umowy pożyczki lub innej umowy znajdującej się w ofercie TubaPay oraz przeprowadzenie procesu weryfikacji tożsamości Klienta, w tym poprzez dokonanie przelewu weryfikacyjnego, na wskazany przez TubaPay nr rachunku bankowego.
 4. O ile co innego nie wynika z odmiennych, wyraźnych postanowień Regulaminu, klient może porozumiewać się z TubaPay drogą elektroniczną (e-mail: hej@tubapay.pl), telefonicznie (numer telefonu: 22 404 04 04) lub na piśmie (adres wskazany na stronie https://tubapay-test.bacca.pl/kontakt). Językiem umowy oraz językiem porozumiewania się z klientem jest język polski.

§2. Definicje

 1. Pojęcia pisane z wielkiej litery w Regulaminie mają następujące znaczenie:

TubaPay – Bacca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, kapitał zakładowy: 7 984 400,00 zł, posiadająca: NIP: 951-233-47-14 oraz REGON: 142860439, tel. (0-22) 404 04 04 (opłata zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług operatora telekomunikacyjnych), e-mail: hej@tubapay.pl;
Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Fraud – transakcja zakwestionowana przez bank – wydawcę Karty Płatniczej lub Organizację Płatniczą jako niedokonana przez posiadacza Karty Płatniczej. Przykładem Fraudu jest transakcja na kartę skradzioną, sfałszowaną, nieotrzymaną lub uzyskaną na podstawie fałszywych danych lub wykorzystanie podrobionego, przerobionego lub nieswojego dowodu osobistego;

Karta Płatnicza – karta debetowa, charge lub kredytowa z aktywną opcją płatności internetowych, wydana przez bank Klienta zrzeszony w Organizacji Płatniczej, przy pomocy której następuje płatność za umowę z TubaPay;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana zawarciem umowy znajdującej się w ofercie TubaPay;
Kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie Karty Płatniczej na pasku podpisu posiadacza Karty Płatniczej, służący do weryfikacji Karty Płatniczej w trakcie realizacji transakcji bez jej fizycznego użycia;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
Operator Płatności – podmiot wpisany do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego;

Organizacja Płatnicza – organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, odpowiednio VISA International i MasterCard International, American Express, Diners Club, JCB lub Maestro.

Płatność Cykliczna – metoda płatności zobowiązań Klientów wobec TubaPay udostępniana Klientom przez TubaPay we współpracy z Operatorem Płatności, polegająca na cyklicznym pobieraniu należności wobec TubaPay z aktywnej i zarejestrowanej u Operatora Płatności Karty Płatniczej, skutkująca automatycznym przepływem środków finansowych z rachunku Karty Płatniczej na rachunek bankowy TubaPay w wysokości i terminach wynikających z obowiązującego Klienta harmonogramu płatności;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis Internetowy – pomieszczony na stronie internetowej Partnera lub TubaPay interfejs służący do m. in. zawierania umów pożyczki lub innych umów znajdujących się w ofercie TubaPay;

Umowa – umowa pożyczki lub inna umowa znajdującą się w ofercie TubaPay;
Usługa płatności – udostępnienie Klientom możliwości dokonywania spłat należności wobec TubaPay w formach wskazanych w Regulaminie;

Ustawa o Rzeczniku Finansowym – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;

Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
BIG – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Z. Modzelewskiego 77; 02 – 679 Warszawa) lub Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków);

BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa);

ZBP – Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa);

Pełnomocnictwo – pełnomocnictwo do uzyskania informacji dotyczących Klienta z BIG i BIK udzielane TubaPay jako pełnomocnikowi przez Klienta jako mocodawcę. Szczegółowy zakres pełnomocnictwa określa Regulamin.

Partner – przedsiębiorca współpracujący z TubaPay na podstawie umowy o współpracy handlowej.

Rozdział II – Zasady Zawarcia Umowy

§3. Zasady zawarcia Umowy w Serwisie internetowym.

 1. Klient dokonuje wyboru produktu oraz sprzedającego.
 2. Klient inicjuje w Serwisie internetowym zawarcie Umowy poprzez wprowadzenie swoich danych i danych zakupu w odpowiednie pola i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Klient otrzymuje bezpłatny projekt umowy do zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag.
 4. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości, w zależności od funkcjonalności Serwisu internetowego, poprzez:
  • odpowiedź pozytywną na smsa, wykonaną z numeru telefonu komórkowego, zarejestrowanego na Klienta, stanowiącą zgodę na dokonanie weryfikacji jego tożsamości w Bazach danych, o których mowa w rozdziale V Regulaminu, albo;
  • wykonanie przelewu weryfikacyjnego, wyłącznie z rachunku bankowego, którego jest posiadaczem, po uprzednim zaakceptowaniu stosownych zgód i oświadczeń, w tym zgód na weryfikację Klienta w Bazach danych, o których mowa w rozdziale V Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Klient nie wyraża którejkolwiek zgody lub nie akceptuje któregokolwiek z oświadczeń, powinien przerwać proces zawarcia Umowy.
 6. Weryfikacja Klienta nastąpi na podstawie danych dotyczących rachunku bankowego z którego dokonywany jest przelew weryfikacyjny. Klient realizujący przelew ponosi odpowiedzialność za dokonanie przelewu weryfikacyjnego z nienależącego do Klienta rachunku bankowego (w tym odpowiedzialność karną i cywilną za dokonanie przez TubaPay weryfikacji innego podmiotu niż Klient w przypadku skorzystania z innego rachunku bankowego niż wymagany) i zwalnia niniejszym TubaPay z odpowiedzialności wobec osób trzecich za korzystanie z innych danych niż wymagane. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za podawanie nieprawdziwych danych oraz za wprowadzanie TubaPay w błąd jest osoba realizująca wymagany przelew weryfikacyjny.
 7. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji i w przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej, TubaPay zawiera Umowę z Klientem. TubaPay poinformuje Klienta o zawarciu Umowy poprzez sms, przesyłając mu link do dokumentacji kredytowej na podany numer telefonu komórkowego lub prześle mu dokumentację na podany przez niego adres e-mail.
 8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia pod warunkiem spłaty przez Klienta pierwszej płatności, zgodnie z harmonogramem Umowy.
 9. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny TubaPay nie zawrze Umowy, niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę przelewu weryfikacyjnego na rachunek bankowy, z którego ją otrzymał.

Rozdział III – Zasady Działania Serwisu Internetowego

§4. Zasady działania Serwisu internetowego

 1. Wymagania techniczne:
  • wyposażenie techniczne konieczne do korzystania z usług świadczonych przez TubaPay drogą elektroniczną, takie jak komputer/tablet/ telefon z dostępem do Internetu;
  • aktualna wersja przeglądarki internetowej (na przykład Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari).
 2. Podczas korzystania z usług świadczonych przez TubaPay drogą elektroniczną zakazane jest podawanie oraz dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze sprzecznym z prawem,
  obraźliwym lub powodujących zakłócenia w świadczeniu usług przez TubaPay.
 3. W sytuacjach awaryjnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego za pośrednictwem, którego świadczone są usługi, TubaPay ma prawo do
  przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Rozdział IV – Płatności

§5. Warunki korzystania z Płatności

 1. TubaPay udostępnia Klientom następujące formy płatności należności TubaPay:
  • uruchomienie cyklicznej płatności Kartą Klienta za pośrednictwem bramki płatniczej online lub za pośrednictwem terminala płatniczego TubaPay;
  • zrealizowanie samodzielnie przez Klienta przelewu, w tym poprzez zlecenie stałe, polecenie zapłaty lub przelew natychmiastowy.
 2. Klient jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zapoznać się z Regulaminem.

§6 . Uruchomienie Płatności Cyklicznej za pośrednictwem bramki płatniczej lub terminala płatniczego TubaPay

 1. Uruchomienie Płatności Cyklicznej w TubaPay może następować dwojako:
  • za pośrednictwem bramki płatniczej;
  • przy użyciu terminala płatniczego TubaPay.
 2. Link do formularza Płatności Cyklicznej za pośrednictwem bramki płatniczej, wraz z instrukcją postępowania, Klient otrzymuje od TubaPay drogą elektroniczną (np. e-mailem lub SMS-em).
 3. Płatność Cykliczna za pośrednictwem terminala płatniczego TubaPay następuje z udziałem Partnera.
 4. Uruchomienie Płatności Cyklicznej następuje poprzez wykonanie kolejno następujących kroków: (I) parametryzacja warunków Umowy, (II) udzielenie TubaPay (akceptant w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych) upoważnienia do cyklicznego pobierania z rachunku rejestrowanej Karty Płatniczej celem zapłaty za należności wobec TubaPay, wynikające z Umowy.
 5. Zgoda na rejestrację Karty Płatniczej jest wyrażana:
  • poprzez kliknięcie w otrzymany link i zapisanie Karty Płatniczej na formularzu płatności, złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i dokonanie płatności.
  • poprzez dokonanie płatności poprzez użycie Karty Płatniczej na terminalu TubaPay, będącego w posiadaniu Partnera, zgodnie z harmonogramem Umowy. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Po wyrażeniu zgody na rejestrację Karty Płatniczej Klient będący konsumentem traci uprawnienie do odstąpienia od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną, przy czym może on w dalszym ciągu skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w §9 pkt 11 Regulaminu.
 7. Klient jest zobowiązany do rejestracji wyłącznie Karty Płatniczej, której jest posiadaczem. Klient ponosi odpowiedzialność za dokonanie Płatności z nienależącej do niego Karty Płatniczej (w tym ewentualną odpowiedzialność karną i cywilną).
 8. Z dniem uruchomienia usługi Płatności Cyklicznej, administratorem danych osobowych Klienta podanych na formularzu Płatności Cyklicznej, obok TubaPay, stanie się Operator Płatności. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych podanych na formularzu Płatności Cyklicznej oraz ich poprawiania. Klient jest zobowiązany do bieżącego zgłaszania TubaPay zmiany danych podanych w formularzu Płatności Cyklicznej. Dane osobowe Klienta oraz dane o Karcie Płatniczej nie są udostępniane przez Operatora Płatności innym podmiotom, w szczególności dane o Karcie Płatniczej podane na formularzu Płatności Cyklicznej nie są udostępniane TubaPay.
 9. W celu uniknięcia przypadków Fraudu, Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu Karty Płatniczej oraz danych o Karcie Płatniczej, jak również do zabezpieczenia danych podanych na formularzu Płatności Cyklicznej, w szczególności Kodu CVV2/CVC2, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 10. Wysokość i częstotliwość obciążeń rachunku Karty Płatniczej Płatnością Cykliczną określa obowiązująca Klienta Umowa. Klient upoważnia TubaPay do obciążeń rachunku Karty Płatniczej Płatnością Cykliczną w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zaległości w spłacie Umowy.
 11. Płatność Cykliczna obowiązuje do momentu pokrycia wszelkich należności wynikających z Umowy, a w każdym razie nie później niż do dnia upływu terminu ważności Karty Płatniczej.
  Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wznowienie Płatności Cyklicznej wymaga ponownego wypełnienia formularza Płatności Cyklicznej i rejestracji Karty Płatniczej.
 12. Klient nie ponosi kosztów prowizji ani jakichkolwiek opłat za uruchomienie i zrealizowanie Płatności Cyklicznej, które to koszty obciążają TubaPay.
 13. Od dnia uruchomienia Płatności Cyklicznej aż do dnia zakończenia obowiązywania Płatności Cyklicznej, Klient zobowiązany jest zapewnić na rachunku Karty Płatniczej środki pieniężne w wysokości umożliwiającej realizację Płatności Cyklicznej zgodnie z obowiązującym Klienta harmonogramem wynikającym z Umowy.
 14. Po skutecznej rejestracji Karty Płatniczej, w celu rezygnacji z aktywowanej Płatności Cyklicznej Klient powinien skontaktować się z TubaPay pod numerem telefonu: (0-22) 404 04 04, podając co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, pierwsze dwie i ostatnie dwie cyfry numeru Karty Płatniczej.
 15. Dezaktywacja Płatności Cyklicznej przed całkowitą spłatą należności wynikających z Umowy, nie powoduje wygaśnięcia tego zobowiązania.
 16. W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń, co do prawidłowości danej transakcji, Klient ma możliwość reklamowania zrealizowanej transakcji w banku-wydawcy Karty Płatniczej lub u Operatora Płatności na zasadach obowiązujących u tych podmiotów (w ramach tzw. procedury reklamacyjnej chargeback) oraz określonych w przepisach Ustawy o Usługach Płatniczych.
 17. Klient zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie TubaPay, w sposób wskazany w ust. 14, stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub nieuprawnionego dostępu do Karty Płatniczej.

§7. Zrealizowanie Płatności za pośrednictwem przelewu

 1. Klient ma możliwość dokonywania płatności za należności wynikające z Umowy samodzielnie ze swojego rachunku bankowego. Klient jest zobowiązany do dokonywania płatności z rachunku bankowego, którego jest posiadaczem.
 2. W tytule przelewu Klient ma obowiązek umieszczenia numeru Umowy.
 3. TubaPay umożliwia wykonanie przelewu natychmiastowego za należności wynikające z Umowy poprzez udostępnioną bramkę płatniczą zawierającą następujące – w zależności od możliwości technicznych – formy płatności: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy).
 4. TubaPay dopuszcza spłatę należności wynikających z Umowy poprzez ustanowienie zlecenia stałego na zasadach określonych przez świadczącego tę usługę.

Rozdział V – Bazy Danych

§8. Udzielenie pełnomocnictwa, jego odwołanie i wygaśnięcie

 1. Niezwłocznie po kontakcie Klienta z Partnerem i uzupełnieniu danych Klienta przez Partnera w Serwisie internetowym albo po udzieleniu stosownych zgód i dokonaniu przelewu weryfikacyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta numer telefonu zostanie wysłana automatyczna wiadomość SMS z zapytaniem o zgodę na udzielenie Pełnomocnictwa oraz z linkiem do niniejszego Regulaminu o treści: „Hej tu TubaPay! Właśnie Cię weryfikujemy w bazach BIG, BIK i ZBP dla nr PESEL yxxxxxxxzzz. Odpisz TAK aby udzielić pełnomocnictwa i dokończyć proces zgodnie z Regulaminem www”, gdzie „y” oznacza pierwszą, a „zzz” trzy ostatnie cyfry numeru PESEL Klienta, natomiast „www” to adres strony www, na której jest osadzony niniejszy Regulamin.
 2. Udzielenie Pełnomocnictwa następuje w odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości SMS z odpowiedzią „tak” na numer, z
  którego Klient otrzymał wiadomość SMS z zapytaniem o zgodę.
 3. Zakres Pełnomocnictwa obejmuje:
  • upoważnienie do uzyskania przez TubaPay w imieniu Klienta w BIG informacji gospodarczych dotyczących Klienta,
  • składanie w imieniu Klienta, za pośrednictwem BIG, w BIK oraz ZBP bezterminowego upoważnienia do uzyskania przez TubaPay, danych gospodarczych dotyczących Klienta w zakresie niezbędnym do oceny jego wiarygodności płatniczej i ryzyka finansowego oraz prawo udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym Pełnomocnictwem.
 4. Pełnomocnictwo jest dobrowolne, natomiast możliwość dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta jest niezbędna do nabycia przez niego produktów TubaPay.
 5. Pełnomocnictwo jest udzielane na czas nieokreślony i może być odwołane w każdym czasie w dowolnej formie, w szczególności w sposób określony w pkt 6 poniżej. Przy czym upoważnienie
  do uzyskania przez TubaPay w imieniu Klienta (konsumenta) w BIG informacji gospodarczych dotyczących Klienta ważne jest 60 dni od dnia jego udzielenia.
 6. Odwołanie Pełnomocnictwa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hej@tubapay.pl o tytule „Odwołanie Pełnomocnictwa”.
 7. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej, powinna zawierać oświadczenie Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa do uzyskania przez TubaPay danych gospodarczych z BIG, BIK i ZBP niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta oraz co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, z którego została wysłana zgoda na udzielenie Pełnomocnictwa oraz numer PESEL Klienta.
 8. Pełnomocnictwo wygasa z dniem odwołania.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§9 Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na wniosek Klienta z chwilą akceptacji przez niego niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje na usługi elektroniczne składane mogą być:
  • na piśmie: na adres: Bacca Sp. z o.o., al. KEN 93, 02-777 Warszawa,
  • w postaci elektronicznej: na adres mailowy: reklamacje@tubapay.pl,
  • ustnie: na numer telefonu: 22 404 04 04
 3. TubaPay udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej doręczenia w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta, o ile Klient złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, TubaPay może przedłużyć termin odpowiedzi maksymalnie do 60 dni od otrzymania reklamacji, o ile w terminie 30 dni od jej otrzymania:
  • poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia,
  • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Koszt wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest zgodny ze stawkami operatora telekomunikacyjnego, z którym Klient zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 6. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, o ile konieczność wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wynika z przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, ważnych względów organizacyjnych lub technologicznych, o ile mają one wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu.
 7. TubaPay zobowiązuje się informować Klienta o zmianach w Regulaminie wysyłając Klientowi zawiadomienie o zmianie Regulaminu na podany TubaPay adres e-mail. Ponadto TubaPay zobowiązuje się umieścić stosowną informację o zmianie Regulaminu na Stronie Internetowej i utrzymywać tę informację przez okres co najmniej miesiąca przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 8. W razie zmiany Regulaminu Klient jest związany postanowieniami nowego Regulaminu, chyba że wypowie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Usługach Płatniczych oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 10. TubaPay porozumiewa się z Klientem na piśmie, kierując korespondencję na podany przez Klienta adres korespondencyjny lub elektronicznie we wskazanej przez Klienta formie. TubaPay może kontaktować się z Klientem SMS-em w przypadkach opisanych w Regulaminie i Umowie, o ile Klient wskazał TubaPay numer telefonu komórkowego do kontaktu.
 11. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail; co jednak nie stanowi rozwiązania innych umów skutecznie zawartych drogą elektroniczną.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega ponadto rozwiązaniu lub wygaśnięciu w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.