Regulamin świadczenia usług Tubapay dla Agenta.

1. Definicje

Agencja agent ubezpieczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

Agent osoba wykonująca czynności agencyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń lub Agencja;

Aplikacja aplikacja mobilna dedykowana dla Agentów, dostępna w ramach TubaPay, służąca do inicjowania i obsługi płatności za pomocą Terminala z wykorzystaniem kart płatniczych;

Bacca Bacca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, kapitał zakładowy: 7 984 400,00 zł, NIP: 9512334714;

Fiserv Fiserv Polska S.A. (Polcard) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061293; będąca instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013;

Klient podmiot, który dokonuje u Agenta zapłaty za zaoferowane mu przez Agenta usługi lub produkty lub który zawiera z TubaPay Umowę o Finansowanie;

Konto Użytkownika wyodrębniona część Portalu Internetowego dostępnego na stronie https://tubapay-test.bacca.pl przypisana do danego Agenta, do której uzyskuje on dostęp wyłącznie po dokonaniu rejestracji, z użyciem identyfikatora i hasła;

Portal Internetowy oznacza dedykowaną Aplikacji platformę internetową, opracowaną, udostępnianą i administrowaną przez Bacca, dostępną pod adresem https://tubapay-test.bacca.pl;

Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia Usługi TubaPay;

Terminal urządzenie elektroniczne lub zestaw urządzeń umożliwiających akceptację kart płatniczych lub świadczenie usług, udostępnione Agentowi na podstawie Umowy z Fiserv;

Umowa z Fiserv umowa o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem Terminala zawierana przez Agencję (akceptanta w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) z Fiserv; Umowa o Finansowanie – oznacza umowę pożyczki lub inną umowę znajdującą się w ofercie TubaPay, na podstawie której dochodzi do sfinansowania nabycia przez Klientów umowy ubezpieczenia lub usług będących w ofercie Agenta, zawartą przez TubaPay z Klientem przy wsparciu ze strony Agenta, tj. umowę zawartą z Klientem po uprzednim jego przekazaniu przez Agenta do obsługi bezpośrednio przez TubaPay przy użyciu Aplikacji. Usługa acquiringu usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, polegająca na umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez Agenta lub za jego pośrednictwem, kartą płatniczą Klienta, w szczególności na obsłudze autoryzacji, mająca na celu przekazanie odbiorcy końcowemu należnych środków;

Usługa TubaPay dedykowane dla Agentów rozwiązanie techniczne, na które składa się Aplikacja oraz Portal Internetowy; usługa TubaPay została stworzona przez Bacca do obsługi płatności bezgotówkowych inicjowanych przez Klientów za pomocą kart płatniczych przy wykorzystaniu Terminali; rozwiązanie jest powiązane z systemem autoryzacyjnym Fiserv; szczegóły świadczenia Usług TubaPay zawarte są w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik lub Użytkownik TubaPay zweryfikowany przez Bacca Agent, który będzie upoważniony przez Bacca do korzystania z Usługi TubaPay na zasadach określonych w regulaminie w celu skorzystania z Usług acquiringu przy udziale Fiserv.

2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania z udostępnionej przez Bacca Usługi TubaPay.
 2. Korzystanie z Aplikacji i Konta Użytkownika TubaPay jest bezpłatne. Użytkownicy TubaPay ponoszą ewentualne koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, konieczne do skorzystania z TubaPay w wysokości określonej zgodnie z cennikiem obowiązującym u danego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Aktualny Regulamin jest dostępny w każdym czasie na Portalu Internetowym (https://tubapay-test.bacca.pl/tubapay/public/v1/regulations.pdf) w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Usługi TubaPay

 1. Usługi TubaPay polegają na udostępnieniu Aplikacji i Portalu Internetowego TubaPay Użytkownikom w celu umożliwienia realizowania przez Klientów płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem Fiserv na zasadach określonych w Umowie z Fiserv.
 2. Usługi TubaPay – na podstawie decyzji Bacca – mogą również polegać na udzielaniu pożyczek lub zawieraniu innych umów celem sfinansowania nabycia przez Klienta umowy ubezpieczenia lub usług oferowanych przez Agenta. W przypadku skorzystania przez Klienta z usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Agent niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, skontaktuje się z Bacca. Bacca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia świadczenia usług, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. W ramach Usługi TubaPay usługodawca:
  • umożliwia (I) założenie w Portalu Internetowym przez zweryfikowanego Agenta Konta Użytkownika dla nowej Agencji i wnioskowanie o Umowę z Fiserv albo (II) dołączenie przez Agenta do zarejestrowanej w TubaPay Agencji;
  • umożliwia zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym posiadanym przez Agenta służącej do komunikacji z Terminalem, w szczególności skanowania kodów QR Transakcji i inicjowania Transakcji na Terminalu oraz wysyłkę raportu transakcji w celu zrealizowania transakcji płatniczej Klienta przy udziale Fiserv (wymienione funkcjonalności Aplikacji są dostępne wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy z Fiserv);
  • umożliwia dostęp do Konta Użytkownika; Konto Użytkownika pozwala Agentowi na:
   • zarządzanie danymi Agenta;
   • generowanie QR kodów transakcji TubaPay na konto Agencji, do której przypisany jest Agent;
   • dostęp do historii transakcji płatniczych Agenta (funkcja dostępna wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy z Fiserv);
   • w przypadku Konta Użytkownika o poziomie „Administrator” – zarządzanie Użytkownikami w ramach danej Agencji (domyślnie, reprezentant Agencji dokonujący rejestracji Agencji nabywa uprawnienia o poziomie „Administrator” w zarejestrowanej przez siebie Agencji);
  • aktualizuje oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania usługi TubaPay, w tym Aplikację oraz Portal Internetowy (dostępność poprawek i nowych wersji oprogramowania).
 4. Bacca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi TubaPay, w tym poszerzenia zakresu dostępnych funkcjonalności, stosownie do warunków i możliwości technicznych.
 5. Bacca jest uprawniona do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi TubaPay w całości lub w części w przypadku:
  • prowadzenia niezbędnych prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilności świadczenia Usługi TubaPay lub wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i rozbudowy Aplikacji lub Portalu Internetowego
  • zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na zakres lub sposób świadczenia Usługi TubaPay. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Bacca będzie informować Użytkowników o zawieszeniu Usługi TubaPay z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Rejestracja i korzystanie z Usługi TubaPay

 1. W celu korzystania z Usługi TubaPay niezbędne jest:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Portalu Internetowym:
   • w przypadku Agenta rejestrującego nową Agencję w TubaPay, w celu: (I) założenia Konta Użytkownika w Portalu Internetowym (II) weryfikacji zakresu działalności Agencji oraz weryfikacji tożsamości i umocowania Agenta dokonującego rejestracji Agencji; (III) przekazania danych Agencji do Fiserv celem zawarcia Umowy z Fiserv (lub jej aneksowania, jeśli Agencja na dzień rejestracji posiada aktywną Umowę z Fiserv);
   • w przypadku Agenta dołączającego się do Agencji zarejestrowanej w TubaPay, w celu:
    (I) założenia Konta Użytkownika w Portalu Internetowym; (II) uzyskania akceptacji Agencji wskazanej przez Agenta na przypisanie do niej Agenta w ramach TubaPay;
  • zaakceptowanie warunków Regulaminu;
  • zainstalowanie Aplikacji mobilnej TubaPay na urządzeniu mobilnym Użytkownika oraz zalogowanie do Konta Użytkownika w Aplikacji;
  • posiadanie Terminala płatniczego oraz posiadanie statusu strony Umowy z Fiserv przez Agencję, w ramach której działa Użytkownik;
  • sparowanie po Bluetooth telefonu Użytkownika z Terminalem oraz udostępnienie tetheringu Bluetooth (routera Bluetooth) w telefonie Użytkownika do łączności Terminala z systemami rozliczeniowymi Fiserv.
 2. Po zweryfikowaniu danych kontaktowych Agenta generowane jest Konto Użytkownika i udostępniane Agentowi z ustanowionym przez Agenta hasłem. Agent zobowiązany jest zachować swoje hasło w poufności oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem go innym osobom. Agent ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym ujawnił dane dostępowe do Konta Użytkownika, jak za działania własne.
 3. W celu korzystania z Usługi TubaPay konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • w zakresie korzystania z Portalu Internetowego: komputer podłączony do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  • w zakresie korzystania z Aplikacji: urządzenie mobilne wyposażone w:
   • system Android w wersji 6.0.1 lub nowszej, za wyjątkiem Android Go Edition;
   • moduł Bluetooth 4.0 lub nowszy celem połączenia (sparowania) z Terminalem;
   • funkcję tetheringu (routera) Bluetooth (do łączności Terminala z systemami rozliczeniowymi Fiserv);
   • dostęp do Internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi lub połączenie mobilne (LTE) celem komunikacji aplikacji z zewnętrznymi serwerami oraz dostarczenia łącza dla Terminala;
   • aparat umożliwiający Użytkownikowi skanowanie otoczenia w poszukiwaniu kodów QR z podglądem w czasie rzeczywistym.
 4. Agent jest zobowiązany do:
  • korzystania z Usługi TubaPay zgodnie z prawem, Umową z Fiserv oraz Regulaminem, w tym nieużywania TubaPay w sposób, który narusza dobre obyczaje lub prawa osób trzecich;
  • korzystania z Usługi TubaPay w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Bacca i z poszanowaniem przysługujących im praw;
  • korzystania z Usługi TubaPay wyłącznie w zakresie prowadzenia działalności zarejestrowanej w Portalu TubaPay oraz w zakresie płatności na rzecz zintegrowanych towarzystw ubezpieczeniowych;
  • powstrzymania się od korzystania z Usługi TubaPay w sposób, który może narazić Bacca na jakąkolwiek szkodę, w tym niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innych ustawowych obowiązków, a także w sposób, który może narazić dobre imię lub gospodarcze interesy Bacca;
  • odmówić przyjęcia płatności za pomocą TubaPay, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że dana karta płatnicza jest wykorzystywana przez osobę nieuprawnioną lub płatność jest dokonywana niezgodnie z obowiązującym prawem;
  • niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 h) informować Bacca o wszelkich przypadkach nieuprawnionego dostępu do jego Konta, Aplikacji, nieautoryzowanych i podejrzanych płatnościach, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
  • podawania w ramach Usługi TubaPay danych prawdziwych, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich oraz niezwłocznego
   (nie później niż w terminie 7 dni) informowania Bacca i aktualizowania w ramach Konta Użytkownika swoich danych dotyczących przedmiotu działalności, formy prawnej, adresu, danych osobowych oraz posiadania statusu Agenta;
  • powstrzymania się od dalszego sublicencjonowania, wynajmowania, oddawania w leasing lub w inny sposób udostępniania za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia której kolwiek części Usługi TubaPay;
  • powstrzymania się od działań mających na celu poznanie fragmentów lub całości kodów źródłowych TubaPay; modyfikacji TubaPay, w tym udostępnionego przez Bacca oprogramowania;
  • wykonywania we własnym zakresie, poza środowiskiem TubaPay, kopii zapasowych danych zapisanych w Portalu Internetowym w celu ochrony ich przed utratą;
  • codziennego, o ile danego dnia dokonane zostaną płatności przy użyciu TubaPay, wywoływania w Aplikacji funkcji rozliczenia płatności z Terminala celem sfinalizowania płatności Klientów;
  • korzystania z Terminali zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi, Regulaminem i wskazaniami Bacca i Fiserv;
  • oferowania i informowania pracowników lub stałych współpracowników Agenta wykonujących czynności agencyjne na rzecz Agenta o możliwości i zasadach korzystania z Terminali wraz z Usługą TubaPay;
  • dbania o odpowiednią ekspozycję Terminali w placówkach Agenta w widocznym dla klientów miejscu;
  • informowania o każdej Awarii Terminala, rozumianej jako trwałe uniemożliwienie akceptacji transakcji lub wykonywania wysyłki transakcji wynikające z pracy Terminala, w ciągu 72 godzin od wystąpienia Awarii;
  • przestrzegania postanowień dotyczących utrzymywania w tajemnicy Informacji Poufnych, na zasadach określonych w punkcie 11 Regulaminu;
  • wykonywania wszelkich zobowiązań powstałych w związku z akceptacją Regulaminu z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 5. Agencja odpowiada wobec Bacca za prawidłową realizację obowiązków wymienionych w punkcie 4.4 powyżej przez Agentów (Użytkowników) przypisanych do danej Agencji.

5. Okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi TubaPay

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi TubaPay (zawarcie umowy o świadczenie Usługi TubaPay) następuje z chwilą założenia Konta Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie Usługi TubaPay zawierana jest na czas oznaczony wynoszący 3 (trzy) lata, po upływie którego ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres drugiej Strony (odpowiednio na adres e-mail wskazany przez Agenta w Koncie Użytkownika lub partner@tubapay.pl).
 4. W przypadku powzięcia informacji przez Bacca o rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Fiserv, funkcja generowania kodów QR na rzecz danej Agencji ulega dezaktywacji. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma możliwość dołączenia do innej zarejestrowanej w TubaPay Agencji lub zarejestrowania nowej Agencji w celu dalszego korzystania z Usługi TubaPay.
 5. Bacca może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie (umowie o świadczenie Usługi TubaPay) wyłącznie z ważnych powodów, za które uznaje się uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych wpływających na prowadzoną przez Bacca działalność, lub ważne względy organizacyjne lub technologiczne, wpływające na warunki świadczonej Usługi, w szczególności rozszerzenie funkcjonalności Usługi TubaPay, przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi TubaPay.
 6. Bacca zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu najpóźniej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany, Agent ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi TubaPay, zlecając ich dezaktywację, przed dniem wskazanym w zawiadomieniu otrzymanym od Bacca jako dzień wprowadzenia zmian do Regulaminu.
 7. Niezależnie od powyższego, każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi TubaPay ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Regulaminu przez drugą Stronę poprzez złożenia oświadczenia w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres drugiej Strony (odpowiednio na adres e-mail wskazany przez Agenta w Koncie Użytkownika lub partner@tubapay.pl).
 8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązań Stron wyraźnie wskazanych w treści Regulaminu, które obowiązują przez okres tam wskazany.

6. Własność intelektualna

 1. Nazwa oraz wszelkie prawa własności, w tym prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej dotyczące TubaPay przysługują Bacca.
 2. Bacca niniejszym udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na: (I) korzystanie z TubaPay w formie kodu wynikowego na dowolnym urządzeniu mobilnym, wyłącznie w celu korzystania z Usługi TubaPay oraz (II) pobrania TubaPay do pamięci tymczasowej lub pamięci trwałej urządzenia.
 3. Użytkownik nie może osobiście, ani za pomocą osoby trzeciej, demontować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć utworów pochodnych na podstawie całości lub części oprogramowania TubaPay, za wyjątkiem sytuacji, dozwolonych przepisami prawa, w których takie działania nie mogą zostać zabronione, ponieważ są one niezbędne do osiągnięcia współdziałania oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz pod warunkiem, że informacje uzyskane przez Użytkownika podczas takich działań: (I) są wykorzystywane wyłącznie dla celów osiągnięcia współdziałania oprogramowania z innym oprogramowaniem; oraz (II) nie są niepotrzebnie ujawniane ani przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody Bacca jakiejkolwiek osobie trzeciej; oraz (III) nie są wykorzystywane do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania istotnie podobnego do oprogramowania TubaPay.
 4. TubaPay, tubapay.pl, Bacca są znakami towarowymi lub usługowymi oraz domenami należącymi do Bacca i nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich w żaden sposób, który może być mylący dla klientów i potencjalnych klientów ani w żaden sposób na szkodę, w tym szkody wizerunkowe Bacca lub Usługi TubaPay.
 5. Znaki określone w punkcie 6.4 powyżej mogą być wykorzystywane przez Agenta wyłącznie w zakresie określonym poniżej. Bacca udziela Agentowi bezpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do używania znaku TubaPay w celu korzystania z Usługi TubaPay zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Agent nie jest uprawniony, bez wyraźnej zgody Bacca udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, do sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia prac z wykorzystaniem materiałów lub treści udostępnionych przez Bacca w związku z TubaPay.
 7. Licencja i prawa przyznane na mocy niniejszego punktu 6 zostały przyznane na czas obowiązywania umowy na świadczenie Usługi TubaPay.

7. Odpowiedzialność

 1. Bacca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wygenerowanie kodu QR do płatności, w szczególności zawierającego dane akceptanta płatności zgodne ze schematem działania TubaPay.
 2. Bacca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie kodu QR przez Agenta.
 3. Bacca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemów i procesów rozliczeniowych Fiserv, w tym prawidłowość konfiguracji terminali.
 4. Bacca nie ponosi odpowiedzialności za niesfinalizowanie płatności TubaPay wskutek niewykonania przez Agenta czynności rozliczenia płatności w Aplikacji TubaPay.
 5. Jako, że Bacca nie jest stroną umowy pomiędzy Agentem a Klientem, ani umowy pomiędzy Agencją a Fiserv, nie odpowiada za należyte wykonanie wzajemnych zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów.
 6. Agent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, opłat, kar oraz innych kosztów poniesionych przez Bacca w związku z naruszeniem przez niego postanowień Umowy, Regulaminu lub Umowy z Fiserv.
 7. Odpowiedzialność Bacca jako usługodawcy za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, utratę wizerunku, wynikające lub związane z wykonywaniem przez Bacca (lub osoby, za które odpowiada) zobowiązań wynikających z Umowy oraz Regulaminu jest wyłączona.
 8. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności TubaPay z wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi TubaPay, sprzętem i systemem teleinformatycznym. Bacca nie ponosi odpowiedzialności za: (I) problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Agent, a które uniemożliwiają mu korzystanie z TubaPay; (II) utratę, w ramach Konta, jakichkolwiek danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Bacca; (III) niedostępność TubaPay z powodu siły wyższej; (IV) treść reklam zamieszczanych w Portalu Internetowym przez podmioty trzecie.
 9. Za działania lub zaniechania osób, za pomocą których Strony wykonują umowę lub którym wykonanie umowy powierzają, odpowiadają jak za swoje własne działania lub zaniechania.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w zakresie dotyczącym TubaPay mogą być składane na adres: Bacca Sp. z o.o., al. KEN 93, 02-777 Warszawa lub adres e-mail: reklamacje@tubapay.pl z dopiskiem „REKLAMACJA”. W celu usprawnienia rozpatrywania reklamacji, zgłoszenia zawierać powinny co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę firmy Użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądań wobec Bacca.
 2. Bacca potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie reklamacji i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania lub uzupełnienia o żądane informacje lub dokumenty.
 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej lub mailowej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, o ile Użytkownik złożył wniosek o mailowe rozpatrzenie reklamacji.
 4. W skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, Bacca: (I) powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o przyczynach opóźnienia; (II) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; (III) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

9. Dane osobowe Agenta I Użytkowników TubaPay

 1. Podanie przez Agenta lub potencjalnego Użytkownika danych osobowych w procesie rejestracji i w toku korzystania z Usługi TubaPay jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, Umowy z Fiservi korzystania z Usługi TubaPay.
 2. Bacca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie: danych o Użytkowniku (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, nr i datę ważności dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości) wyłącznie w celach, na które Użytkownik wyraził zgodę lub związanych z wykonaniem postanowień Regulaminu, to jest w celu korzystania z TubaPay i zawarcia Umowy z Fiserv.
 3. Administratorem podanych przez Agenta lub potencjalnego Użytkownika danych osobowych jest Bacca. Jeśli będzie to konieczne dla świadczenie Usługi TubaPay i wykonania postanowień Regulaminu, dane osobowe Agenta zostaną przekazane także: (I) osobom upoważnionym przez administratora – ich pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych Użytkowników, aby wykonywać swoje obowiązki związane ze świadczeniem Usługi TubaPay; (II) innym odbiorcom danych takim jak profesjonalni doradcy, którym Bacca zleci wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem TubaPay. Bacca zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed ich przypadkową utratą, nadużyciem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich prostowania, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego dane są niewłaściwie wykorzystywane lub chronione ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane osobowe Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników będą przetwarzane na podstawie ich zgody lub umowy (akceptacji Regulaminu) przez okres korzystania z Usługi TubaPay oraz w czasie, w którym Użytkownik będzie mógł zgłosić reklamację związane z korzystaniem z TubaPay oraz inne roszczenia z tym związane.
 6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: iod@tubapay.pl.

10. Dane osobowe Klientów

 1. Wyrazy użyte w niniejszym rozdziale, pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Umowie, przy czym TubaPay zwany jest w niniejszym rozdziale „Administratorem” zaś Agent „Procesorem”.
 2. Administrator i Procesor niniejszym zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową Powierzenia”, na mocy której Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Powierzenie danych osobowych Procesorowi następuje w celu wykonania Umowy.
 4. Zakres powierzenia, wskazany w załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora. Ograniczenie albo rozszerzenie może być dokonane poprzez zmianę treści Regulaminu.
 5. Procesor może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie.
 6. Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszej Umowy Powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”);
 7. Procesor jest zobowiązany:
  • przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na postawie Umowy Powierzenia, chyba że obowiązek przetwarzania w szerszym zakresie wynika z prawa krajowego lub unijnego;
  • przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową Powierzenia;
  • przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy Powierzenia;
  • zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych były zobowiązane do zachowania tajemnicy;
  • wdrożyć, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy Powierzenia;
  • wspierać Administratora w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności niezwłocznie, na żądanie Administratora, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, Procesor udzieli informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w tym zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych;
  • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia, informować Administratora o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w szczególności jego skali, charakterze, podejmowanych działaniach naprawczych, tożsamości podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie naruszenie może powodować dla podmiotów danych;
  • prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;
  • umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów przetwarzania powierzonych danych osobowych. W tym celu Procesor na żądanie Administratora lub upoważnionego podmiotu udzieli informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, technicznych i organizacyjnych środkach ich ochrony, a także umożliwi dostęp do swoich pomieszczeń, pracowników i współpracowników oraz urządzeń, w zakresie uzasadnionym wykonywaniem czynności audytowych;
  • niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych;
  • niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora;
  • przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, zanonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora (jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Procesor poinformuje Administratora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Administratora).
 8. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w odrębnym pisemnym oświadczeniu Procesora w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową Powierzenia. Procesor jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Procesora danych osobowych, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego oświadczenia albo informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Procesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, którego dotyczy sprzeciw.
 9. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Procesora określonym w Umowie Powierzenia.
 11. Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.
 12. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Procesora z Umową Powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Procesora.
 13. Administrator poinformuje Procesora co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia.
 14. Audyty, o których mowa w pkt. 7.4.1., mogą być wykonywane przez Administratora (osoby przez niego wyznaczone) lub podmioty zewnętrzne, którym Administrator zleci wykonanie audytu, w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 15. Procesor ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami.
 16. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 17. Administrator ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy Powierzenia. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
 18. Procesor jest zobowiązany zapewnić, w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, możliwość przeprowadzania przez Administratora (lub podmiot zewnętrzny, któremu Administrator zleci wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający.
 19. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
 20. Niniejsza Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy.
 21. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Procesora lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy, a w szczególności, gdy:
  • organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  • prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  • Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy Powierzenia lub obowiązujących przepisów prawa lub Procesor nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych Naruszenie przez Procesora postanowień niniejszej Umowy Powierzenia, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 22. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w Umowie Powierzenia, postanowienia o rozwiązaniu Umowy Powierzenia stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Procesora.
 23. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy Powierzenia.
 24. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Powierzenia z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany administracyjną karą finansową, Procesor zobowiązuje się zrekompensować w całości szkodę poniesioną przez Administratora wpłacając Administratorowi kwoty odpowiadające kwotom odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary, niezależnie od wszelkich postanowień Umowy Powierzenia lub Umowy wyłączającej lub ograniczającej odpowiedzialność Procesora.
 25. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową Powierzenia, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 26. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia bez pisemnej zgody Administratora.

11. Informacje poufne

 1. Wszystkie niedostępne publicznie informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu a dotyczące drugiej Strony, w szczególności informacje dotyczące:
  • oferowanych przez Strony produktów i usług;
  • stosowanych przez Strony procedur, wzorów dokumentów, programów komputerowych używanych przez Strony, w tym między innymi wiadomości o ich pracownikach i współpracownikach, strukturze, sposobie gromadzenia, udostępniania i analizy danych, sposobie działania, wykonywanych operacjach, możliwościach, zaletach, wadach;
  • struktury organizacyjnej i zarządzania Strony;
  • wewnętrznych materiałów szkoleniowych Strony;
  • cen, metodologii, procesów, danych technicznych, technologicznych, handlowych, ekonomicznych, finansowych, analitycznych i statystycznych Stron; udostępnione lub przekazane przez drugą Stronę w związku z realizacją postanowień Regulaminu, niezależnie od sposobu ich udostępnienia lub przekazania, w szczególności niezależnie od tego, czy zostały one udostępnione lub przekazane ustnie lub pisemnie, w formie materialnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podlegają pełnej poufności i ochronie jako informacje poufne Strony udostepniającej lub przekazującej („Informacje Poufne”), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu 10.
 2. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku udostępnienia Informacji Poufnych dotyczących drugiej Strony, osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem punktu 10.3 Regulaminu.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych publicznie dostępnych lub uzyskanych przez Stronę od osoby trzeciej w sposób zgodny z prawem i niestanowiący naruszenia umowy. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w wypadku, gdy ujawnienia Informacji Poufnych żąda sąd lub uprawniony organ w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Każda ze Stron ma prawo udostępnić Informacje Poufne:
  • swoim pracownikom lub współpracownikom, którym Informacje Poufne będą niezbędne do wykonania powierzonych im czynności w związku z realizacją postanowień Regulaminu;
  • wykonawcom, podwykonawcom, audytorom, konsultantom, doradcom prawnym, osobom współpracującym ze Stronami – niezależnie od formy prawnej na jakiej współpraca z powyższymi podmiotami jest realizowana – którym Informacje Poufne będą niezbędne do wykonania powierzonych im czynności w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Pod warunkiem, iż Strona przekazująca Informacje Poufne osobom lub podmiotom, o których mowa w literach a)-b) powyżej, zagwarantuje iż te osoby i podmioty, będą postępować z Informacjami Poufnymi w sposób wskazany w punkcie 10 Regulaminu.
  • Informacje Poufne dostarczone drugiej Stronie, w celu wykorzystania w ramach realizacji postanowień Regulaminu, nie mogą być reprodukowane, sprzedawane ani przechowywane w systemie wyszukiwania danych ani na innych nośnikach elektronicznych, mechanicznych i innych, bez uprzedniego zezwolenia Strony, której dotyczą lub przez którą zostały dostarczone, w celach innych, niż wykorzystywanie w ramach realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 5. Postanowienia punktu 10 Regulaminu pozostają w mocy przez okres 3 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o świadczenie Usługi TubaPay.

12. Postanowienia końcowe

 1. Bacca ma prawo przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartych na jego podstawie umów o świadczenie Usługi TubaPay na podmiot powiązany z Bacca w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, na co Agent wyraża zgodę. Przeniesienie jest skuteczne z chwilą powiadomienia Agenta o dokonaniu cesji na adres e-mail wskazany przez Agenta w Koncie Użytkownika. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu przez Agenta wymaga zgody Bacca udzielonej na piśmie. Językiem umowy o świadczenie Usługi TubaPay zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu oraz językiem porozumiewania się przez Bacca z Użytkownikiem jest język polski. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień Regulaminu Strony zobowiązują się rozwiązywać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego zaistnienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, miejscowo właściwego dla siedziby powoda.
 3. Niniejszy Regulamin (wraz z załącznikami do niej) stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie dotychczasowe Regulaminy, uzgodnienia, ustalenia, porozumienia, niezależnie od ich formy, między Stronami. Nie wyklucza to jednak zawarcia przez Bacca z Agentem odrębnej umowy związanej ze świadczeniem Usług TubaPay, o których mowa w pkt. 3.2. Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zakres powierzenia Danych

 1. Cel przetwarzania danych: w celu realizacji Umowy.
 2. Kategorie osób, których dane dotyczą: potencjalni klienci wnioskujący o zawarcie umowy pożyczki w ofercie TubaPay za pośrednictwem Agenta, klienci TubaPay pozyskani za pośrednictwem Agenta.
 3. Rodzaje Danych: imię i nazwisko/firma, numer PESEL, numer NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.