Regulamin płatności cyklicznych

Regulamin dokonywania spłat przy użyciu płatności cyklicznej w BACCA

w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 stycznia 2022 r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady na jakich BACCA udostępnia Klientom możliwość dokonywania spłat należności wobec BACCA przy pomocy Płatności Cyklicznej (Usługa), warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługa jest świadczona Klientom nieodpłatnie.
 3. Klient jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zapoznać się z Regulaminem.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://tubapay-test.bacca.pl/regulamin-cykliczne. Klienci mają w każdym czasie bezpłatną możliwość odtworzenia, utrwalenia, zapisania i wydrukowania Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Usługach Płatniczych oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 6. O ile co innego nie wynika z odmiennych, wyraźnych postanowień Regulaminu, Klient może porozumiewać się z BACCA drogą elektroniczną (e-mail: hej@tubapay.pl), telefonicznie (numer telefonu: 224040404) lub na piśmie (adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa). Językiem umowy oraz językiem porozumiewania się z Klientem jest język polski.
 7. BACCA porozumiewa się z Klientem na piśmie, kierując korespondencję na podany przez Klienta adres korespondencyjny lub elektronicznie we wskazanej przez Klienta formie. BACCA może kontaktować się z Klientem SMS-em w przypadkach opisanych w Regulaminie, o ile Klient wskazał BACCA numer telefonu komórkowego do kontaktu.

§2. Definicje

 1. Pojęcia pisane z wielkiej litery w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • BACCA – Bacca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, kapitał zakładowy: 7.984.400,00 zł, posiadająca: NIP: 951-233-47-14 oraz REGON: 142860439, tel. (0-22) 4040404 (opłata zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług operatora telekomunikacyjnych), e-mail: hej@tubapay.pl, honorująca zapłatę za sprzedawane przez siebie produkty i usługi z wykorzystaniem Płatności Cyklicznej;
  • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Fraud – transakcja zakwestionowana przez bank – wydawcę Karty Płatniczej lub Organizację Płatniczą jako niedokonana przez posiadacza Karty Płatniczej. Przykładem Fraudu jest transakcja na kartę skradzioną, sfałszowaną, nieotrzymaną lub uzyskaną na podstawie fałszywych danych;
  • Karta Płatnicza – karta debetowa, charge lub kredytowa z aktywną opcją płatności internetowych, wydana przez bank Klienta zrzeszony w Organizacji Płatniczej, przy pomocy której następuje Płatność Cykliczna;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Płatności Cyklicznej;
  • Kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie Karty Płatniczej na pasku podpisu posiadacza Karty Płatniczej, służący do weryfikacji Karty Płatniczej w trakcie realizacji transakcji bez jej fizycznego użycia;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.);
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Operator Płatności – FISERV POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 123 609 300,00 PLN, kapitał wpłacony w całości, posiadająca NIP: 526-02-10-429 oraz REGON 012873434, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, adres e-mail: polcard@polcard.pl, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  • Organizacja Płatnicza – organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, odpowiednio VISA International i MasterCard International, American Express, Diners Club, JCB lub Maestro.
  • Płatność Cykliczna – metoda płatności zobowiązań Klientów wobec BACCA udostępniana Klientom przez BACCA we współpracy z Operatorem Płatności, polegający na cyklicznym pobieraniu należności wobec BACCA z aktywnej i zarejestrowanej u Operatora Płatności Karty Płatniczej, skutkująca automatycznym przepływem środków finansowych z rachunku Karty Płatniczej na rachunek bankowy BACCA w wysokości i terminach wynikających z obowiązującego Klienta harmonogramu płatności;
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  • Ustawa o Rzeczniku Finansowym – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348, ze zm.);
  • Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.);
  • Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 873, ze zm.).

§3. Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. Klient może korzystać z Usługi pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do łącza internetowego, użycie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu za pomocą aktualnej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer lub Chrome).
 2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego formularza płatności (formularz Płatności Cyklicznej) informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§4. Uruchomienie Płatności Cyklicznej

 1. Uruchomienie Płatności Cyklicznej następuje poprzez wykonanie kolejno następujących kroków: (I) złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu, (II) wypełnienia formularza Płatności Cyklicznej, (III) udzielenie BACCA (akceptant w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych) upoważnienia do cyklicznego pobierania z rachunku rejestrowanej Karty Płatniczej zapłaty za należności wobec BACCA i (IV) rejestracji Karty Płatniczej u Operatora Płatności, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Link do formularza Płatności Cyklicznej, wraz z instrukcją postępowania, Klient otrzymuje od BACCA drogą elektroniczną (np. e-mailem lub SMS-em).
 3. Klient powinien wypełnić wszystkie puste pola na formularzu Płatności Cyklicznej.
 4. Zgoda na rejestrację Karty Płatniczej jest potwierdzana poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz kartę” umieszczonego na formularzu Płatności Cyklicznej. Do chwili wciśnięcia ww. przycisku, Klient ma możliwość zmiany lub poprawienia danych na formularzu Płatności Cyklicznej.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz kartę” Klient będący Konsumentem traci uprawnienie do odstąpienia od umowy na świadczenie Usługi drogą elektroniczną, przy czym może on w dalszym ciągu skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu.
 6. Udzielenie BACCA upoważnienia do cyklicznego pobierania z rachunku Karty Płatniczej zapłaty za należności wobec BACCA oraz podanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do uruchomienia i realizacji usługi Płatności Cyklicznej.
 7. Z dniem uruchomienia usługi Płatności Cyklicznej, administratorem danych osobowych Klienta podanych na formularzu Płatności Cyklicznej, obok BACCA, stanie się Operator Płatności. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych podanych na formularzu Płatności Cyklicznej oraz ich poprawiania. Klient jest zobowiązany do bieżącego zgłaszania BACCA zmiany danych podanych w formularzu Płatności Cyklicznej. Dane osobowe Klienta oraz dane o Karcie Płatniczej nie są udostępniane przez Operatora Płatności innym podmiotom, w szczególności dane o Karcie Płatniczej podane na formularzu Płatności Cyklicznej nie są udostępniane BACCA.
 8. W celu uniknięcia przypadków Fraudu, Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu Karty Płatniczej oraz danych o Karcie Płatniczej, jak również do zabezpieczenia danych podanych na formularzu Płatności Cyklicznej, w szczególności Kodu CVV2/CVC2, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 9. Wysokość i częstotliwość obciążeń rachunku Karty Płatniczej Płatnością Cykliczną określa obowiązująca Klienta umowa.
 10. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego (w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych) jest moment, w którym zlecenie to, przekazane bezpośrednio przez Klienta lub pośrednio przez BACCA albo za jej pośrednictwem, zostało otrzymane przez Operatora Płatności. Jeżeli dzień, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest dla Operatora Płatności Dniem Roboczym, uznaje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 11. Transakcje dokonywane z wykorzystaniem Płatności Cyklicznej realizowane są do wysokości limitu środków dostępnych na rachunku Klienta albo limitu kredytowego na rachunku Karty Płatniczej, w zależności od tego, który z limitów ma zastosowanie do danej Karty Płatniczej.
 12. Płatność Cykliczna obowiązuje przez czas oznaczony – od dnia uruchomienia Płatności Cyklicznej, do dnia wskazanego w §5 ust. 4 Regulaminu, a w każdym razie nie później niż do dnia upływu terminu ważności Karty Płatniczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wznowienie Płatności Cyklicznej wymaga ponownego wypełnienia formularza Płatności Cyklicznej i rejestracji Karty Płatniczej.
 13. Klient nie ponosi kosztów prowizji ani jakichkolwiek opłat za uruchomienie i zrealizowanie Płatności Cyklicznej, które to koszty obciążają BACCA.
 14. Od dnia uruchomienia Płatności Cyklicznej aż do dnia zakończenia obowiązywania Płatności Cyklicznej, Klient zobowiązany jest zapewnić na rachunku Karty Płatniczej środki pieniężne w wysokości umożliwiającej realizację Płatności Cyklicznej zgodnie z obowiązującym Klienta harmonogramem płatności.

§5. Rezygnacja z Płatności Cyklicznej oraz zasady rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

 1. Klient może w każdej chwili, w wolny od opłat sposób, zrezygnować z uruchomienia Płatności Cyklicznej poprzez kliknięcie przycisku „Rezygnuję” lub opuszczenie strony internetowej, na której umieszczony jest formularz Płatności Cyklicznej bez kliknięcia przycisku „Zapisz kartę”.
 2. Po skutecznej rejestracji Karty Płatniczej, w celu rezygnacji z aktywowanej Płatności Cyklicznej Klient powinien skontaktować się z BACCA pod numerem telefonu: (0-22) 404 04 04, podając co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, pierwsze dwie i ostatnie dwie cyfry numeru Karty Płatniczej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi ulega automatycznemu rozwiązaniu najpóźniej:
  a) z dniem utraty ważności Karty Płatniczej;
  b) z dniem rezygnacji z Płatności Cyklicznej przez Klienta w przypadku, o którym mowa w ustępie 2 powyżej;
  w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Z tym samym dniem następuje dezaktywacja Płatności Cyklicznej.
 4. W przypadkach określonych w ust. 3 powyżej, Klient zostanie poinformowany o dezaktywacji Płatności Cyklicznej drogą elektroniczną w preferowany przez siebie sposób.
 5. Od dnia dezaktywacji Płatności Cyklicznej, Karta Płatnicza nie będzie obciążana Płatnościami Cyklicznymi w kolejnych okresach płatności wynikających z obowiązującego Klienta harmonogramu płatności.
 6. Dezaktywacja Płatności Cyklicznej przed całkowitą spłatą zobowiązania względem BACCA, nie powoduje wygaśnięcia tego zobowiązania, a Klient jest zobowiązany do zapłaty w sposób, jaki obowiązywał go przed uruchomieniem Płatności Cyklicznej.
 7. Klient nie ma możliwości odwołania zlecenia płatniczego po jego otrzymaniu przez Operatora Płatności.
 8. W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń, co do prawidłowości danej transakcji, Klient ma możliwość reklamowania zrealizowanej transakcji w banku-wydawcy Karty Płatniczej lub u Operatora Płatności na zasadach obowiązujących u tych podmiotów (w ramach tzw. procedury reklamacyjnej chargeback) oraz określonych w przepisach Ustawy o Usługach Płatniczych.
 9. Klient zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie BACCA stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub nieuprawnionego dostępu do Karty Płatniczej.
 10. Klient zobowiązuje się nadto powiadamiać Operatora Płatności o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych z wykorzystaniem Płatności Cyklicznej.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje składane mogą być na adres: Bacca Sp. z O.O., al. KEN 93, 02-777 Warszawa lub adres mailowy: reklamacje@tubapay.pl z dopiskiem „REKLAMACJA” i zawierać powinny co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy Klienta oraz adres poczty elektronicznej, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądań wobec BACCA.
 2. BACCA udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, o ile Klient złożył wniosek o mailowe rozpatrzenie reklamacji.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, BACCA może przedłużyć termin odpowiedzi maksymalnie do 60 dni od otrzymania reklamacji, o ile w terminie 30 dni od jej otrzymania:
  a) poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia,
  b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  c) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 4. Ewentualne spory pomiędzy BACCA a Klientem, powstałe w wyniku złożenia przez Klienta będącego osobą fizyczną, reklamacji, mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w Ustawie o Rzeczniku Finansowym.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, o ile konieczność wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wynika z przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, ważnych względów organizacyjnych lub technologicznych, o ile mają one wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu.
 2. Bacca zobowiązuje się uprzedzać Klientów o zmianach w Regulaminie wysyłając Klientom zawiadomienie o zmianie Regulaminu na podany BACCA adres e-mail. Ponadto BACCA zobowiązuje się umieścić stosowną informację o zmianie Regulaminu na Stronie Internetowej i utrzymywać tę informację przez okres co najmniej miesiąca przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. W razie zmiany Regulaminu Klienci są związani postanowieniami nowego Regulaminu, chyba że wypowiedzą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.